Actualidad

THT - Inserció THT - Inserció 04/02/2020

Tecnologia de forats passants

La tecnologia de forats passants , més coneguda per les sigles THT de l' anglès Through-Hole Technology , és un tipus de tecnologia que utilitza els forats que es practiquen en les plaques dels circuits impresos per al muntatge dels diferents elements electrònics, per crear, ponts elèctrics entre una de les cares de la placa de muntatge a l'altra, mitjançant un tub conductor, que en general és un aliatge de zinc, coure i plata, per evitar la seva oxidació i permetre la seva soldadura. En aquests forats ( holes) Es poden soldar components encara que es desaconsella l'operació, perquè aquests THT solen ser inserits per una màquina automàticament, i el seu aspecte un cop col·locats és semblant a el d'un diminut rebló. Els THT solen ser bastant delicats i sensibles a la calor. I si s'escalfen massa es pot comprometre el contacte entre les pistes d'una de les cares de l'circuit i l'altra, resultant inoperant i deixant inútil la placa.

Procés del disseny d'un circuit THT

 •   Primerament es idea el circuit que ha de funcionar. Es calculen els components i es recullen dades sobre quins seran aquests en forma, mida, nombre i mesura, consum i emissió energètica i radioelèctrica.
 •   Després d'dissenya el circuit i després de dissenyat elèctricament. Sabent com van a anar connectats els components, i el seu consum, si el circuit serà molt complex i necessitarà una gran quantitat de pistes potser es necessiti una placa de dues cares.
 •   Si es necessita una placa de dues cares amb moltes pistes, per evitar l'acumulació de molts ponts, s'aconsella l'ús de la tecnologia THT.
 •   Un cop decidit això, es dissenya el circuit i es comencen a crear les plaques, que poden ser creades en coure en base de baquelita o de fibra de vidre .
 •   Les plaques són una planxa base amb una o dues làmines de material conductor per una o les dues cares. Quan es fa el seu disseny es corroeix les zones de conductor no desitjat, deixant lliure la base, creant camins elèctrics o pistes que interconnecten als diferents components entre si. Un cop creada la placa (és així com se li sol cridar), es procedeix a donar-li una capa de vernís perquè no s'oxidin les pistes. Deixant lliures els terminals. Els terminals són els punts on aniran soldats els diferents components, i de vernissar, el material de soldadura no agafaria.
 •   Un cop fet això, es passen a foradar, aquests terminals, per permetre la posterior implantació dels components. La maquinaria que forada a les plaques sol estar robotitzada. I es tracta d'una màquina amb múltiples broques que trepa les plaques, fent diversos forats alhora. Les plaques, han d'estar fixes i en la posició adequada perquè la màquina no erri el forat.
 •   Els THT, reben en aquest punt també un forat, que a més en general és d'entre 1,7 a 3 mm, un gruix similar a el de l'patillatge d'un díode rectificador de gran potència. En aquests forats serà implantat el tub conductor que unirà les dues cares de l'circuit.
 •   El pas següent lògicament és la implantació dels encapsulats THT. La implantació és totalment robotitzada, ja que el rebló conductor que uneix les cares s'ha de col·locar amb molta cura, ja que un excés de força pot trencar el circuit imprès. I una mancança de la mateixa en l'aplicació de la rebladura suposaria una falla de connexió. La màquina que col·loca els tubillones passants funciona amb tecnologia de control numèric en tres dimensions, acte-CAD i té sensors làser per a localitzar la posició de la placa, la qual gira en funció de la posició adequada a la rebladura que vol col·locar. Aquesta és una de les qüestions per la qual l'ús d'aquesta tecnologia és tan costós.
 •   Un cop fetes les proves i en la fase de producció les plaques passen una fase de control de qualitat que mesura la seva conductivitat. És a dir, que totes les seves pistes són contínues i no hi ha errors de connexió per quan es soldin els components.
 •   En alguns casos, els terminals conductors de les plaques es pre-Estañán fent-los passar per sobre d'una font d'estany calenta la temperatura és tan alta que el vapor d'l'estany acaba adherint-se a l'coure dels terminals.
 •   Si el circuit no és viable es descarta, si té una falla lleu es pot reciclar.
 • Un cop complerta la inserció la placa passa succintament per sobre d'una piscina d'estany amb una barreja de anticorrosiu (resina) i plata (per evitar la corrosió i que brilli la soldadura) a la temperatura adequada i aquest s'adhereix a les zones exposades a la soldadura a la temperatura ideal, evitant sobreescalfaments. A la piscina oneja l'estany, lògicament els components només estan col·locats en un dels costats, el superior.
 •   Finalment la placa està llista per ser provada, si no passa el control de qualitat, passa a repassos de soldadura o es menysprea.